Adatvédelem

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés feltételei

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel (hírlevél) kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 

 1. Az adatkezelő:
 2. a) Nyiri Helga (email cím: abszolutum(kukac)abszolutum.hu)
 3. b) adatvédelmi megbízott nincs.

 

 1. Az adatkezelés
 2. a) A abszolutum.com honlapon megadott személyes adatokat (keresztnév, e-mail cím) a feliratkozók részére rendszeres időközönként hírlevél kiküldése céljából kezelem.
 3. b) Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.
 4. c) Az adatkezelés során profilalkotás nem történik.
 5. e) A személyes adatait nem köteles részemre megadni, azonban ennek elmaradása esetén nem fog rendszeresen hírlevelet kapni, viszont a abszolutum.com honlapomon folyamatosan tájékozódhat a hírlevélben foglaltakról.

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

 1. a) A II.a) pontban felsorolt személyes adatokat más személyekkel (harmadik fél) nem közlöm. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlök.
 2. b) Nem kívánom az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 3. c) Adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozót nem veszek igénybe.
 4. d) Az Ön személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig kezelem, ezt követően törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása az adatkezelő emailcímére címzett nyilatkozattal történik.

 

 1. Az Ön (érintett) jogai:
 2. a) Az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti:

– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

– személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,

– az Önre vonatkozó személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:

– az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,

– az érintett visszavonta a hozzájárulását,

– amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

– ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),

– jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását,

– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,

– hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult az érintett arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelőhöz, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

 

 

Küld el e-mail-ben
WhatsApp